Pagsasamasama

Survival Kit > Linggo 5 > Panandaan

     

Panandaan:


Mabuhay! Maligayang pagbabalik sa huling programa ng ating FAST Survival Kit. Panalangin namin na naging biyaya sa iyo ang programang ito—at nagbigay sa iyo ng mabisang aral na tumutulong sa iyong paglago bilang Kristiyano. Napakahalaga na ang mga prinsipyong ito ay mahusay na repasuhin palagi. Bawat buwan ay muli itong basahin. O mas maigi humanap ng kaibigan at ipakilala ang ating mga aralin. Marami pang dapat malaman sa buhay Kristiyano—subalit hindi dapat natin makalimutan ang ating mga batayan!

Inaasahan naming nagsisimula ka nang makakita ng mga batayan sa pagsasaulo ng Banal na Kasulatan. Paulit-ulit na itinuturo ng Diyos sa kanyang mga anak na itago ang kanyang Salita sa kanilang mga puso: Deuteronomio 6:6, Job 22:22Receive, I pray thee, the law from his mouth, and lay up his words in thine heart., Mga Kawikaan 7:1-3, I Mga Taga-Corinto 15:1-2, Mga Taga-Colosas 3:16, atbp. Ngunit higit pa sa tagubilin ng Diyos ang pagsasaulo—pinagpapala din Niya ang mga sumusunod at gumagawa ng Kanyang Salita na may kagalakan sa kanilang mga puso. Ang Salita ng Diyos ay napakatamis, hindi mo kailanman ito isusuko! Kaibigan, magpatuloy ka upang makita mo sa iyong sarili.

Ang Patnugot,
Nakakubli kay Kristo

These resources are licensed for personal study by . Please do not distribute.
Copyright © 2024, FAST Missions, All rights reserved. WWW.FAST.ST

Pagsasamasama

Survival Kit > Linggo 5 > Layunin


Pangalan:                                                 Pinirmahan ni:                                       
Petsa:                                       


Maligayang pagdating sa ating panlima at panghuling Paghahanap sa Biblia. Pag-uusapan sa araling ito ang isa sa pinakamahalagang susi sa tagumpay na buhay Kristiyano: Pagsasama-sama. Sa madaling salita, kailangan natin ang isa't isa. Kung tayo ay dibdiban sa pagpapatuloy—dapat tayong dibdibang magpatuloy nang sams-sama!

Mas mahaba kaysa sa iba ang iyong panlimang sasauluhing berso, ngunit isa itong dakilang berso: Mga Hebreo 10:24-25. Simulan itong isaulo sa simula ng linggo. Siguraduhin ding kaya mong bigkasin ang iba mong berso nang perpekto. Magrepaso, magrepaso, magrepaso! Isipin mo, maisasaulo mo na ang una mong sandakot na mga berso! Huwag titigil dito—marami pang iba sa pinagkunan ng mga ito!

Ito na ang huling dalawang Mga Susi Sa Pagsaulo ng Banal na Kasulatan. Basahin sila nang mabuti, tapos repasuhin sila kasama ng ibang walong susing naaral mo na—hanggang kaya mo nang bigkasin ang sampu sa tamang pagkakasunud-sunod. Maglaan din ng ilang sandali upang isipin ang plano mong pagpapatuloy sa pagsaulo ng Salita. Ikaw ba ay nangangakong magpapatuloy? Inaasahan namin ito!


Hindi ko kalilimutan kailan man ang mga tuntunin mo;
sapagka't sa pamamagitan ng mga yaon ay binuhay mo ako.
Mga Awit 119:93


Pagsasamasama

Survival Kit > Linggo 5 > Paghahanap sa Biblia

Maligayang pagbabalik sa huling Paghahanap sa Biblia ng ating Survival Kit na programa. Ang araling ito ay may kinalama sa isa pang kritical na susi sa pagkabuhay—pagsasama-sama. Hindi dinisenyo ng Panginoon na mag-isa tayong lumakad sa Kristiyanong daanan. Sa halip, ang Kanyang plano sa atin ay ang masiyahan sa masaganang biyaya ng mapangalagang pagsasamasama. Siguraduhing parating importanteng bahagi ng iyong buhay ang mga kapwa nananampalataya!

At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mangaudyok sa pagiibigan at mabubuting gawa; Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa't isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Mga Hebreo 10:24-25


1.

Ano ang tunay na hangarin ng Kristiyanong pagsasama-sama? Mga Hebreo 10:24-25Pansinin: Alam ng Diyos na kailangan natin ng panghihikayat at masidhing pangangaral sa ibang Kristiyano kung tayo'y magtatagumpay sa Kristiyanong pamumuhay. Ang pangangailangang ito ay lalago pa habang tayo's lumalapit nang lumalapit sa pangalawang pagdating ni Hesu Cristo.

2.

Bakit mahalaga ang ganitong uri ng pagsasama-sama?
Mga Hebreo 3:13-14
Pansinin: Mapanganib ang subukang makaligtas bilang Kristiyano nang nag-iisa. Gawin ang lahat nang makakaya upang makahanap ng tapat na Kristiyanong pagsasama-sama at makakuha ng kinakailangan mong panghihikayat at masidhing pangaral!

3.

Ano ang layunin ng masidhing pangaral?

Mga Taga-Efeso 4:15

Pansinin: Ang masidhing pangaral ay ang simpleng pagsasabi ng mga bagay na makakatulong sa isang tao upang lalong maging katulad ni Hesus. Para maging mabisa, kailangang sabihin ito sa espiritu ng pag-ibig.

4.

Ano dapat ang taling nagkakabit sa pagsasama-sama ng mga nananampalataya? Mga Taga-Colosas 3:14

Saan ito nagmumula? Mga Taga-Roma 5:5
5.

Basahin ang I Mga Taga-Tesalonica 2:7-13. Ano ang ilang pamamaraan na naipakita ang pagmamahal ni Pablo sa mga nananampalataya?

 • 6.

  Paanong nakita ang pagmamahal ni Pablo sa I Mga Taga-Tesalonica 3:5-11? • Suriin ang iyong buhay. Paano ito maihahambing sa pagmamahal ng apostol Pablo sa iyong mga kapatiran kay Cristo?

  Pansinin: Ang tunay na pagsasama-sama ay isang natatanging pribilehiyo. Ngunit hindi ito nangyayari nang biglaan—nangangailangan ito ng pagtatrabaho, pangako, at pagsisikap upang makahanap at makagawa nang matatag na relasyon. Oo, nanganagilangan ng panahon ang pagkakaibigan, subalit sulit ang gantipala nito.

  7.

  Ayon kay Pablo, ano ang kahihinatnan ng pagkatutong magmahal sa isa't isa? I Mga Taga-Tesalonica 3:12-13


  Pansinin: Kahanga-hanga! Nananabik si Pablong makita na ang puso ng mga bagong nananampalataya ay mapagtibay sa kabanalan—at naniniwala siyang ang pagmamahal sa isa't isa ang gagawa dito!

  8.

  Basahin ang Mateo 22:36-39. Anong liwanag ang binubuhos ng mga bersong ito sa kahalagahan ng pagsasama-samang Kristiyano?

  Pansinin: Tumatayo sa sangandaan ng dalawa sa pinakadakilang kautusan ng Biblia ang Kristiyanong pagsasama-sama: pagmamahal sa isa't isang nag-uugat sa parehong pagmamahal sa Diyos. Ano pa ba ang mas mahalaga dito?

  9.

  Ano ang mga plano mo upang tiyak mong maranasan ang biyaya ng Kristiyanong pagsasama-sama sa mga susunod na panahon?

  Natapos mo na ang huling Paghahanap sa Biblia ng ating FAST Survival Kit. Nasiyasat mo na ang katotohanang nagbibigay ligaya na ang Diyos ay may saganang plano sa buhay mo, ang lakas ng isipang nakasentro kay Cristo na nakapagbabagong-anyo, ang lihim ng pagbangong muli kapag nahulog sa kasalanan, paano masumpungan ang kalooban ng Diyos kung naguguluhan ang isip, at ang biyaya ng tunay na Kristiyanong pagsasama-sama. Lahat ay napakahalaga kung nais mong malitgas—at umunlad—sa iyong paglalakad bilang Kristiyano. Nakahanda ka ba ngayong ipangako ang sarili mo sa paggawa nitong limang panimulang prinsipyo sa iyong buhay?  Oo              Hindi

  Pagsasamasama

  Survival Kit > Linggo 5 > Mungkahing Kapaki-pakinabang

  Narating mo na ang huling librito, at ang huling dalawang Susi sa Pagsaulo ng Banal na Kasulatan. Naging matagumpay ka ba sa pag-aaral ng iyong mga berso? Kaya mo bang bigkasin lahat nang perpekto ang salita? Alam mo ba ang mga sanggunian nila? Pinagninilayan mo ba ang bawat berso, at isinasabuhay ang mga ito? Kamusta ang araw-araw mong pagrepaso? Ngayong linggo, titingnan natin ang dalawa pang susi sa pagsaulo ng Banal na Kasulatan—susi na makakatulong sa iyong maging tapat sa iyong pagsasaulo sa mga susunod na linggo at buwan. Aralin sila nang may panalangin!

  Susi #9. Magtakda ng Bilis.


  Sinabi nga ni Jesus sa mga Judiong yaon na nagsisisampalataya sa kaniya, Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko; At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohana'y magpapalaya sa inyo. Juan 8:31-32

  Mas mahalaga kasya sa iyong lubos na pagpupunyagi na magsaulo ngayon—ay kung gaano ka kataimtim sa susunod na panahon. Magsasaulo ka pa rin ba limang taon mula ngayon? Limang buwan? O kahit limang linggo? Ang dalawang berso bawat linggo ay magiging isang libo sa loob ng sampung taon, ngunit kung ikaw ay mataimtim—ng sampung taon! Ang mahalaga ay ang pagpapatuloy sa Salita ng Diyos.

  Paano ito gagawin? Ito: magtakda ng bilis. Inirerekumenda naming magsimula ka sa dalawang berso bawat linggo. Kung madalian ka dito, subukang magtakda ng tatlo o apat na berso bawat linggo. Maaari ka namang magsaulo ng mas marami—pero dapat hindi mo hahayaang lumampas ang isang linggo na makapagsaulo nang maskonti dito. Magtakda ng bilis bawat linggo na hindi mahirap, tapos maging dibdiban sa pagsunod dito!


  Susi #10. Kumuha ng Pananagutan


  Nguni't kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, Ngayon; baka papagmatigasin ang sinoman sa inyo ng daya ng kasalanan: Sapagka't tayo'y nagiging kabahagi ni Cristo, kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Mga Hebreo 3:13-14

  Natuklasan namin na ang pinakamahalagang susi sa tagumpay sa pagsaulo ng Banal na Kasulatan, lalo na sa umpisa, ay pananagutan. Huwag tangkaing gawin ito nang mag-isa! Kung walang pananagutan, madaling manghina—una isang linggo, tapos isa pa. Maya-maya ang buong programa mo ng pagsaulo ng Banal na Kasulatan ay babagsak. Sa halip, humanap ng pangkat na nagtatakda at nagrerepaso sa mga bagong berso bawat linggo. Kung walang pangkat na ganoon sa iyong lugar, tipunin ang isa o dalawang kaibigan at samahan silang mag-aral ng Survival Kit—tapos magpatuloy sa iba pang mas mataas na kurso sa pagsasaulo. Baka nakaisip ka na ng ibang mga taong masisiyahang mag-aral kung paano itago ang Salita ng Diyos sa kanilang puso kasama mo. Makikita mong ang pagbabahagi ng mga susi sa pagsasaulo ay isang dakilang paraan upang mapagtibay ang mga ito nang husto sa iyong buhay.

  Naghahandog ang FAST ng ilang nakakapukaw na kaparaanang makakatulong sa pagpapatuloy mo sa iyong pagsasaulo ng Salita ng Diyos, at lumago sa mahahalagang larangan bilang Kristiyano. Para sa iba pang impormasyon, pumunta sa aming website sa WWW.FAST.ST o tumawag sa 1-800-501-4024. Nananabik kaming makarinig mula sa iyo!