Ang Pagkaalam sa Kalooban ng Diyos

Survival Kit > Linggo 4 > Panandaan

     

Panandaan:


Maligayang pagbabalik! Panalangin namin na ang programang ito ay naging pagpapala sa iyo at nagbigay sa iyo ng masaganang pananaw kung paanong mapapanatili ang buhay Kristiyano at upang umunlad pa. Ating malalaman sa pag-aaral na ito ang isa pang mahalagang paksa: kung paano malalaman ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Kung sakali mang nahihirapan kang malaman ang direksyon ng iyong buhay, ang pag-aaral na ito ay makatutulong sa iyo! At habang hindi namin alam ang eksaktong plano ng Diyos para sa iyong buhay, dapat mong malaman ito: walang limitasyon ang maaaring gawin ng Diyos sa sinumang ganap na nagbibigay ng kanyang sarili para kay Cristo at nagbibigay ng puwang sa pagtatrabaho ng Banal na Espiritu sa kanyang puso. Wala itong limitasyon!

Dapat din nating malaman ito: ang plano ng Diyos para sa iyong buhay ay nakasulat sa Kanyang Banal na Kasulatan. Ang lahat ng mga tagubilin na kailangan mo ay naroon, naghihintay lamang na iyong buklatin at pag-aralang mabuti. Makikita mo ang mga pangako ng Diyos, mga payo na dapat sundin, at babalang dapat intindihin. At ito ay puno ng mga mahusay na ideya at kaalaman! Oo, ang lahat ay naroon—sa Banal na Kasulatan. Kaya gawin mo lahat ng iyong makakaya upang ang salita ng Diyos ay mamalagi sa iyong puso!

Ang Patnugot,
Nakakubli kay Kristo

These resources are licensed for personal study by . Please do not distribute.
Copyright © 2024, FAST Missions, All rights reserved. WWW.FAST.ST

Ang Pagkaalam sa Kalooban ng Diyos

Survival Kit > Linggo 4 > Layunin


Pangalan:                                                 Pinirmahan ni:                                       
Petsa:                                       


Isa muling mahalagang aralin ang iyong Paghahanap sa Biblia sa linggong ito. Ito ay tinatawag na Ang Pag-alam sa Kalooban ng Diyos—at tumitingin sa kung paano malaman ang pangunguna ng Diyos sa iyong buhay. May dakilang plano para sa bawat isa sa atin ang Diyos, ngunit kailangan nating matutong ibagay sa Kanyang pangunguna para matupad nang perpekto ang Kanyang mga plano. Panalangin namin na makatulong ang pag-aaral na ito.

Handa ka na ba para sa iyong susunod na berso? Natutunan mo na ba nang lubusan ang iyong unang tatlong berso? Tandaan, dapat mong repasuhin ang bawat isa sa mga berso nang hindi bababa sa isang beses sa isang araw. Tiyakin na pagsamahin ang mga ito sa isa sa mga panloob na bulsa ng iyong mga bunton ng berso. Dapat tumagal lamang ng isa o dalawang minuto ang pagrerepaso ng mga ito. Ang iyong berso sa linggong ito ay isa pang paborito ng marami: Mga Kawikaan 3:5-6.

Nasa ikapito at walo ka na sa Mga Susi sa Pagsaulo ng Banal na Kasulatan. Alam mo ba ang unang anim? Higit pang mahalaga, ginagamit mo ba ang mga ito sa iyong pagsusumikap upang itago ang Salita ng Diyos sa iyong puso? Ang susunod na dalawang mga susi ay kasing halaga ng iba, kaya basahin ang mga ito nang mabuti. Subukang isulat mula sa memorya ang lahat ng mga susing napag-aralan mo hanggang ngayon nang hindi bababa sa isang beses sa linggong ito—sa tamang pagkakasunud-sunod. Kaya mo ba?


Awitin ng aking dila ang iyong salita;
sapagka't lahat ng mga utos mo ay katuwiran.
Mga Awit 119:172


Ang Pagkaalam sa Kalooban ng Diyos

Survival Kit > Linggo 4 > Paghahanap sa Biblia

Maligayang pagbabalik sa isa pang pag-aaral sa kaligtasan ng buhay Kristiyano. Ang Paghahanap sa Biblia na ito ay tumitingin sa kung paano namumuno at namamahala ang Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. Kadalasan ang maliit na pagpapasya na isinasagawa natin ay may pangmatagalang kahihinatnan—at mas higit pa ang malaking mga pasya! Nakakahikayat nga namang malaman na ang Diyos ay handa mamuno sa atin sa lahat ng mga ito.

Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Mga Kawikaan 3:5-6


1.

Ano ang isang pribilehiyo ng pagiging anak ng Diyos? Mga Taga-Roma 8:14

Pansinin: Ang buhay ay puno ng mga kaguluhan at pagkabalisa. Ngunit, purihin ang Diyos, Siya ay handang gabayan tayo bilang kanyang sariling mga anak.

2.

Paano mo ibuod ang pagnanais ng Diyos para sa bawat isa sa atin? Mga Taga-Colosas 1:9

Pansinin: Ang mapuno ng kaalaman ng kalooban ng Diyos ay ang magpuno ng kaalaman sa Kanyang Salita—dahil sa Biblia ipinapahiwatig ang kalooban ng Diyos. Ito ang isang kadahilanan kung bakit ang pagsasaulo ng Banal na Kasulatan ay napakahalaga!

3.

Ano ang pangunahing paraang ginagamit ng Diyos upang idirekta tayo?

Mga Awit 119:33-35Mga Awit 119:59-60Mga Awit 119:91-100Mga Awit 119:116-117Mga Awit 119:133Pansinin: Ang kalooban ng Diyos ay ipinahahayag sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan. Ang kanyang payo ay nandoon. Kung maghahanap ka, masusumpungan mo.

4.

Kadalasan, paano tayo inaakay ng Espiritu?

Isaias 30:21Juan 14:26Pansinin: Madalas pinapaalala ng Diyos sa tamang oras ang mga bersong naisaulo na natin mula sa Banal na Kasulatan upang ibigay sa atin ang eksaktong paggabay na kailangan natin.

5.

Gaano kalubos ang nais ng Diyos na idirekta tayo sa bawat isa sa mga sumusunod na sukat?

Gawa: I Mga Taga-Corinto10:31Salita: Mga Taga-Efeso 4:29Isip: Mga Taga-Filipos 4:8Pansinin: Ang Diyos ay nakatuon sa ating tagumpay. Siya ay handang magbigay sa atin ng direksyon sa kahit na pinakamaliit na mga detalye ng buhay. Gamit ang gabay na tulad nito, sino ang maaaring mabigo?

6.

Minsan, ano ang kailangan upang malaman ang direksyon ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita?

Lamentations 3:25The LORD is good unto them that wait for him, to the soul that seeketh him.Hosea 12:6Therefore turn thou to thy God: keep mercy and judgment and wait on thy God continually.Micah 7:7Therefore I will look unto the LORD; I will wait for the God of my salvation: my God will hear me.Pansinin: Kung ikaw ay nahaharap sa isang mahirap na desisyon, pagsikapang maglaan ng dagdag na oras upang hanapin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Salita at hintayin Siyang magwika. Kung kailangan mong gumawa ng desisyon—gawin mo ang pinakamahusay, batay sa mga prinsipyong naibigay sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita hanggang sa puntong iyon.

7.

Ano ang dapat nating gawin kapag ang ating "mga impresyon" ay tila sumalungat ang Salita?

Isaias 8:20
Mga Kawikaan 19:21
Pansinin: Kung pakiramdam mo na ang Diyos ay nagdidirekta sa iyo na gawin ang isang bagay na lumalabag sa isang prinsipyo ng Kanyang Salita, makakasigurado kang hindi ito Diyos!

8.

Ano ang magiging resulta ng pagpayag sa Diyos na idirekta ang ating buhay? Deuteronomio 28:1-2Kahanga-hangang pag-iisip—ang karunungan ng Makapangyarihan sa lahat ay magagamit natin! Siya na nakakaalam ng mga saloobin at mga layunin ng bawat puso, at nakakakita ng bukas nang kasinglinaw na tulad ng sa ngayon ay handang gabayan ang ating mga hakbang sa bawat kabalisahan at pagsubok. Ang higit pa, ang Kanyang mahusay na pag-ibig sa atin at interes sa ating tagumpay ay nagbibigay ng katiyakan na ang Kanyang pangunguna ay laging para sa ating kapakanan. Ikaw ba, handa ka bang humingi ng paggabay ng Panginoon para sa iyong buhay? Na maghanap sa Banal na Kasulatan at pagkatapos ay sundin ang Kanyang ipinahayag na kalooban? Walang mas mahusay na gabay, at ang pagsunod dito ay mahalaga sa iyong kaligtasan ng buhay!Oo              Hindi

Ang Pagkaalam sa Kalooban ng Diyos

Survival Kit > Linggo 4 > Mungkahing Kapaki-pakinabang

Maraming tao, kapag una nilang maunawaan kung gaano kabisa ang mga susing inaaral mo, ay nagiging sabik sa pagsasaulo, na nakakagawa sila ng isang malaking pagkakamali. Nagsisimula silang sumubok magkabisado ng masyadong marami—buong kabanata, at kahit na buong mga aklat ng Biblia. Habang ito ay marangal na ambisyon, ang karaniwang nangyayari ay nalalamon ng napakaraming berso ang araw-araw na pagrerepaso, at nakakatanggap lamang ng paminsan-minsang pagninilay. Mayamaya, lulubha na ito sa salang-diwang pagsasaulo—na may kaunti o walang epekto sa buhay. Inirerekumenda namin sa halip ay tumututok sa kahusayan. Sa kalidad. Sa tunay na pagsasapuso ng Salita. Sa katagalan ikaw ay siguradong magtatagumpay!

Susi #7. Manatili sa Maiikling mga Sipi.


Kanino siya magtuturo ng kaalaman? at kanino niya ipatatalastas ang balita? silang nangalayo sa gatas, at nangahiwalay sa suso? Sapagka't utos at utos: utos at utos; bilin at bilin, bilin at bilin; dito'y kaunti, doo'y kaunti. Isaias 28:9-10

Kahit na nakakahikayat, iwasan mong subukang kabisaduhin ang mahahabang mga sipi, tulad ng buong kabanata o mga aklat ng Biblia—lalo na sa una. Magsimula sa pamamagitan lamang ng isang berso o dalawa, dito at doon. Ganito ang itinuturo ng Banal na Espiritu—utos sa utos, bilin sa bilin, "iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa mga pananalitang ayon sa espiritu" (I Mga Taga-Corinto 2:13). Hindi mo na kailangang kabisaduhin ang isang buong kabanata upang makakuha ng konteksto ng isang solong susing berso—at bihirang kinakailangan sabihin ang isang buong kabanata upang sagutin ang tanong ng isang tanong or pagtutol ng kaibigan. Basahin ang konteksto, oo, ngunit ituon ang iyong mga pagsusumikap sa pagsaulo ng mga susing berso at pagkatapos ay isabuhay ang mga bersong ito. Ang mas mahahabang mga sipi ay hindi lamang mahirap kabisaduhin, ngunit ang mga ito ay mas mahirap repasuhin, at mas mahirap pang mapanatili sa isip.


Kapag nakasaulo ka na ng ilang daang berso, maaari mong balikan at subukan ang mas mahahabang sipi na nais mo. Pumili ng sipi na naisaulo mo na ang ilang mga bahagi at punan na lang ang mga nawawalang piraso, tig-isa o dalawang berso bawat pagkakataon. Tiyaking patuloy na sundin ang lahat ng mga prinsipyong napag-usapan natin tulad ng iyong ginagawa. Muli, maghintay hanggang ang pagsasaulo ng Biblia ay naging isang paraan ng pamumuhay, at mayroon ka nang ilang daang berso upang patunayan ito! Ang iyong pasensya ay gagantimpalaan nang lubos.

Susi #8. Kabisaduhin ang mga Sariwang Berso.


At ang mga salitang ito, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay sasa iyong puso. Deuteronomio 6:6

Hilingin sa Diyos na simulang ituro ang mga partikular na bersong nais Niyang kabisaduhin mo. Kung ikaw ay naglalaan ng oras kasama ang Diyos sa bawat umaga, sa panalangin at pag-aaral ng Biblia, sinimulan Niyang marahil na itamin ang ilang mga susing berso sa iyong puso. Siguro sinimulan mo na mapansin ang mga bersong narinig mo sa isang sermon, o marahil may mga kaibigang mahilig magbahagi ng nakakahikayat na berso sa Banal na Kasulatan. Siguro may nadaanan kang ilang mga paboritong berso sa mga pag-aaral ng Survival Kit. Kung paano man pinadadala sa iyo ng Diyos ang mga berso—inirerekumenda namin ang pagsasaulo ng mga ito habang ang mga ito ay sariwa. Kung posible, sa araw ding iyon!

Kapag nagsasalita ang Diyos sa ating mga puso, nais Niyang ang Kanyang mga Salita ay matandaan. Nais Niyang nasusuri sila, paulit-ulit, upang gumawa ng pangmatagalang epekto sa ating buhay. Upang di natin malimutan ang mga araling Siya ang nagturo sa atin. Tingnan ang Deuteronomio 4:9.

Ang mga nakatalagang berso ay mahalaga—lalo na sa simula, ngunit dapat silang punan ng mga bersong ibinigay sa iyo nang direkta ng Diyos. Sa kalaunan, gusto mong mahanap nang regular ang mga pangunahing berso nang mag-isa. Ang mga sariwang, personal na berso ang tunay na ng pinakamakabuluhan. Kaya maging alerto. At matutong hanapin ang mga ito sa pamamagitan ng bawat umagang pakikipagkita sa Panginoon.