Labanan ang Tukso

Survival Kit > Linggo 3 > Panandaan

     

Panandaan:


Kumusta ka na? Ibinibigay mo ba ang iyong pinakamahusay sa programang ito? Naisaulo mo na ba ang mga bersikulo? Nakumpleto na ba ang iyong mga paghahanap sa Biblia? Inaaral mo ba ang "Mga Susi sa Pagsasaulo ng Banal na Kasulatan"? At ang pinakamahalaga, isinasagawa mo ba ang iyong mga natututunan? Sakop ng pag-aaral na ito ang ilan sa mga napakahalagang paksa. Intindihin mo ang lahat ng makukuha mong aral.

Ginamit minsan ni Hesus ang isang kawili-wiling parabula upang ipaliwanag ang kahalagahan ng pagtatago ng Salita ng Diyos sa ating puso. "Ang kaharian ng langit," sabi Niya, "ay tulad sa lebadura, na kinuha ng isang babae, at itinago sa tatlong takal na harina, hanggang sa ito'y nalebadurahang lahat" (Mateo 13:33). Sa sandaling simulan mo ang pag sasaulo ng Salita ng Diyos ay magsisimula itong gumawa—dahan-dahan—hanggang sa ang iyong buong buhay ay mabago. Hindi ito mabilis mangyari, ngunit ito ay magsisimula agad! Kaya aralin ang Salita ng Diyos. Ipagpatuloy ang iyong pagsasaulo ng Biblia. Kunin ang lahat ng espirituwal na lebadurang maaari mong makuha!

Ang Patnugot,
Nakakubli kay Kristo

These resources are licensed for personal study by . Please do not distribute.
Copyright © 2024, FAST Missions, All rights reserved. WWW.FAST.ST

Labanan ang Tukso

Survival Kit > Linggo 3 > Layunin


Pangalan:                                                 Pinirmahan ni:                                       
Petsa:                                       


Nawa'y nasisiyahan ka sa iyong mga Paghahanap sa Biblia. Ang pag-aaral sa linggong ito ay tinawag na Labanan ang Tukso, at tinitingnan nito ang problema ng pagkakasala. Ang tukso ay dumarating sa bawat isa sa atin—kaya napakahalaga na matutunan nating harapin ito nang tama! Isagawa ang pag-aaral na ito na may panalangin.

Ang isasaulong bersikulo sa linggong ito ay isang paborito ng marami: I Juan 1:9. Pag-isipan ito nang mabuti. Anong dalawang basbas ang pinapangako nito? Ano ang mga kondisyon? Ano ang ipinapahiwatig ng mga salitang "tapat at banal"? Gamitin ang iyong kasanayan sa pagninilay upang makuha ang lahat ng kaya mong makuhang mga pananaw sa mga taludtod na ito. Repasuhin ang iba pang mga berso araw-araw hanggang sa maaari mong sabihin lahat ang tatlo na perpekto ang salita.

Tatalakayin ng iyong susunod na Mga Susi sa Pagsasaulo ng Banal na Kasulatan kung paano ilipat ang isang berso mula sa iyong panandaliang memorya tungo sa iyong pangmatagalang memorya. Isipin na hindi ka lamang makakakabisado ng isang taludtod kundi mapapanatili mo rin ito! Matutuklasan mo rin kung paano matandaan ang mga sanggunian. Ito ay hindi mahirap: basahin lang at sundin nang eksakto ang mga mungkahi. Magpatuloy sa pagrerepaso ng lahat ng anim na mga susi araw-araw. (Maaari mong isulat ang mga ito sa mga kard ng berso at panatilihin ang mga ito sa iyong pakete ng berso). May apat na lang na mga susing aaralin!


Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa:
kaya't aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling.
Mga Awit 119:104


Labanan ang Tukso

Survival Kit > Linggo 3 > Paghahanap sa Biblia

Kahit na may mahusay na plano para sa ating buhay ang Diyos (Paghahanap sa Biblia 1), at ang lahat ng kayamanan ng langit ay magagamit natin sa pamamagitan ni Cristo (Paghahanap sa Biblia 2), minsan nadadapa tayo. Tusong lumalapit ang kasalanan, nalalamon tayo ng tukso, binababa tayo ng pagsisisi. Buti na lang, gumawa ang Diyos ng probisyon para sa mga pagkakataong tulad nito, at ang pag-unawa sa probisyong ito ay mahalaga sa ating kaligtasan.

Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. 1 Juan 1:9


1.

Anong problema ang inilalarawan ng Biblia na pangkaraniwan sa lahat? I Mga Taga-Corinto 10:13

Pansinin: Ang pinakamalaki nating tukso ay ang pagpayag sa mga bagay sa mundong ito na ilihis ang ating paningin mula kay Cristo.

2.

Ano ang pinagmumulan ng problemang ito? Santiago 1:13-15

Pansinin: Mula sa punto ng kapanganakan, tayo ay nakatali sa mortal na labanan sa makasalanang likas sa loob natin, pinipwersa tayong magpatalo sa pagsamo ng tukso. Ang pakikibakang ito ay hindi nawawala kapag naging Kristiyano tayo.

3.

Posible ba ang tagumpay, at saan ito galing? I Mga Taga-Corinto15:57
Pansinin: Purihin ang Panginoon! Kahit na nananalanta ang tukso, ang tagumpay ay maaaring makamit- sa pamamagitan ni Cristo! Pagsikapang panatilihin ang iyong pagtuon sa Kanya.

4.

Ano ang unang hakbang kung tayo ay masumpungan at mahulog sa tukso?

Mga Kawikaan 28:13I Juan 1:9Pansinin: Kadalasan ang ating natural na tugon ay tanggihan, magdahilan, magbibigay-katwiran, o kung hindi man ay maliitin ang ating pag-uugali. Ngunit ang kalayaan ay nakakamtan lamang sa pagharap sa katotohanan tungkol sa ating mga sarili. Minsan sinabi ni Hesus, " At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohana'y magpapalaya sa inyo." (Juan 8:32)

5.

Paano inilarawan ni Pablo ang tunay na pagsisisi? II Mga Taga-Corinto7:10-11

Pansinin: Ang pagsisisi ay higit pa sa pagkilala ng kasalanan; ito ay isang malalim na kalungkutan para sa kasalanan, at isang disididong pagnanais upang lumayo dito. Ang ganitong uri ng pagsisisi ay mula lamang sa Diyos—kaya hilingin sa Kanya ang regalo ng pagsisisi kung napapansin mong may nilalabanan kang natatanging kasalanan.

6.

Paano tumugon ang Diyos sa tunay na pag-amin at pagsisisi? Mga Awit 103:10-14
Pansinin: Malinaw na ang Diyos ay handang magpatawad— at tinatrato tayo na parang hindi nagkasala. Kadalasan, ang mas matinding tanong ay kung handa tayong patawarin ang ating mga sarili at tanggapin ang libreng handog ng Diyos upang magsimula nang panibago.

7.

Ano pa ang dapat nating ipanalangin matapos magkasala?

Mga Awit 51:10Ezekiel 36:27And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments, and do them.II Mga Taga-Corinto 5:17Pansinin: Ang Salita ng Diyos ay puno ng kahanga-hangang mga pangako para sa tagumpay laban sa kasalanan. Panghawakan ang mga bersong ito at angkinin ang mga ito para sa iyong sarili!

8.

Ayon kay Pedro, ano ang nagagawa ng mga pangako sa Salita ng Diyos? II Pedro 1:4. Tingnan din ang Mga Awit 119:11
Pansinin: Ang mga pangako ng Banal na Kasulatan ang susi upang matakasan ang tukso! Kapag itinago sa puso, at hinaluan ng pananampalataya—ang kapangyarihan ng kasalanan ay nasisira.

9.

Sa tingin mo, gaano karaming beses kang handang patawarin ng Diyos? Mateo 18:21-22

Pansinin: Habang ang Diyos ay banal at umaasang sumunod tayo, Siya rin ay matiisin at naaalala ang ating anyo, na tayo ay alikabok. Kahit na ika'y nadadapa nang paulit-ulit—ilagay ang iyong pag-asa sa Diyos. Hanapin Siya nang buong puso, at darating ang tagumpay. Jeremias 29:12-13

10.

Ano ang tiyak na bibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos upang magawa? Judas 1:24
Mga Kaibigan, mayroon bang kasalanan sa iyong buhay na nagiging sanhi ng pagsisisi? pagkabigo? kawalan ng pag-asa? Huwag sumuko! Posible ang tagumpay sa pamamagitan ni Cristo, at sa perpektong tiyempo ng Diyos at sa Kanyang sariling malumanay na paraan. Ibubunyag Niya sa iyo kung ano ang kailangan mong malaman upang magtagumpay. Para sa ngayon, maging tapat, aminin ang iyong mga kasalanan sa Diyos, at magsisi. Pagkatapos panghawakan ang Salita ng Diyos—kapwa ang Kanyang pangakong magpatawad at ang Kanyang pangakong maglinis. Parehong mahalaga ang mga ito kung nais mong mabuhay! Handa ka bang sumulong na may tunay na tapang sa iyong personal na pakikipaglaban sa tukso?Oo              Hindi

Labanan ang Tukso

Survival Kit > Linggo 3 > Mungkahing Kapaki-pakinabang

Handa ka na ba para sa higit pang mga susi sa pagsaulo ng Biblia? Sa linggong ito, titingnan natin ang dalawang napakahalagang prinsipyo: kung paano dalhin ang isang berso mula sa iyong panandaliang memorya patungo sa permanente, at pagkatapos kung paano tandaan ang mga sanggunian— kung saan matatagpun ang mga berso. Maingat na sundin ang mga mungkahing ito, at sa lalong madaling panahon magkaroon ka ng solusyon sa kung ano ang dalawa sa mga pinakakaraniwang problema sa pagsaulo ng Banal na Kasulatan.

Susi #5. Tumuon sa Pagpapanatili.


At tinuruan niya ako, at nagsabi sa akin: Pigilan ng iyong puso ang aking mga salita; ingatan mo ang aking mga utos, at mabuhay ka: Magtamo ka ng karunungan, magtamo ka ng kaunawaan; huwag mong kalimutan, ni humiwalay man sa mga salita ng aking bibig. Mga Kawikaan 4:4-5

Hindi lamang nais ng Diyos na kabisaduhin ang Kanyang Salita, ngunit "iukit" ito sa ating isipan. Nais Niyang panatilihin ito, itago ito, hawakan ito, at hindi kailanman kalimutan ito. Bigyan natin ang mga berso ng masugid na pansin, "baka sakaling tayo'y matangay papapalayo" (Hebreo 2: 1). Sabagay, bakit mamumuhunan ng oras sa pagsasaulo ng isang bersong malilimutan mo lang makalipas ang isang o dalawa araw? Ang lihim, siyempre, ay isang epektibong sistema ng pagrepaso na kasama ang araw-araw na pagrepaso ng mga bagong berso at ang panaka-nakang pagrepaso ng lumang mga berso. Narito ang iminumungkahi namin:

Sa sandaling naisaulo ang isang berso, lagyan ito ng petsa, at ilagay ito kasama ng iba pang kakasaulong mga berso sa isang panloob na bulsa ng iyong mga pakete ng berso. (Ang iba pang mga bulsa ay para sa blangkong kard.) Repasuhin ang pangkat ng mga berso araw-araw—mas maganda kung isabay ito sa iyong pag-aaral ng Biblia sa umaga. Huwag kaligtaan ang isang araw! Tumingin sa gilid ng kard na may sanggunian lamang, sabihin ang berso, pagkatapos ay baliktarin ang kard upang suriin ang iyong katumpakan. Pagkatapos ng dalawang linggo ang mga berso ay magiging madaling sabihin—ngunit huwag timigil doon! Aabutin ng dalawang buong buwan upang ang mga berso ay permanenteng maiukit sa iyong utak.


Kapag ipinahiwatig ng petsa na naka-dalawang buwan ka nang nagrerepaso ng berso nang araw-araw, ilipat ito sa isang permanenteng salansan na panatilihin sa iyong bahay. Repasuhin ang mga bersong nang kasingdalas ng kaya mo, hindi muna bababa sa isang beses sa isang linggo. Sa susunod, pagkatapos mong makaipon ng ilang daang berso, maaari mong ilipat ang iyong mas kilalang mga berso sa isang seksyon para sa buwanang pagrepaso. Bilang isang pangkalahatang panuntunan, ang lahat ng berso sa salansan ay kailangang masuri ng hindi bababa sa isang beses sa isang buwan—upang panatilihing sariwa ang mga ito at nasa dulo ng iyong dila. Kung ang isang taludtod ay kinakalawang na, bigyan ito ng dagdag na pansin: ibalik lang ito sa iyo araw-araw o linggo-linggong bersong nirerepaso. Ito ay mabilis na uusbong pabalik sa alaala—sariwa tulad ng dati!

Isipin: kung magsaulo lamang ng dalawang berso sa isang linggo, at gumamit ng mabisang sistema ng pagrerepaso, magkakaroon ka ng higit sa isang daang berso sa loob ng isang taon. Sa sampung taon magkakaroon ka ng higit sa isang libo! Akalain mo—isang libong berso, lahat perpektong nakaukit sa iyong isip, at nasa dulo ng iyong dila! Maaari itong mangyari.

Susi #6. Alamin ang Sanggunian.


Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. II Timoteo 2:15

Hindi mo lang dapat alam kung anong sinasabi ng mga berso—kundi kung saan din ito natatagpuan. Hindi sapat upang masabi lamang ito. Dapat mabuksan mo sa iyong Biblia at ipakita ito sa iyong kaibigan. Maraming mga tao ang nahihirapan sa pag-alala sa mga sanggunian. Ang lihim ay simple: laging sabihin ang sanggunian bago at matapos ang mga berso sa bawat oras na repasuhin ito. Isiping katulad ito ng isang sandwits: sanggunian, berso, sanggunian. Ang prosesong ito ang magsesemento ng mga berso sa sanggunian at ng sanggunian sa berso.

Ang pagkaalam sa mga sanggunian ng pinakaimportanteng berso ay isa sa pinakamabilis na paraan upang makilala ang Biblia. Alamin kung saan matatagpuan ang isang taludtod at sa lalong madaling panahon matuklasan mong mabilisang mapupuntahan ang iba pang mga bersong matatagpuan malapit dito. Tandaan: sanggunian, berso, sanggunian. Gumagana ito.