Kamangha-manghang Biyaya

Survival Kit > Linggo 1 > Panandaan

     

Panandaan:


Kumusta? Binabati ka namin sa pagsali sa FAST Survival Kit—isang simpleng programang dinisenyo upang maranasan mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng Kristiyanong puspos ng ligaya. Itong pag-aaral na hawak mo sa iyong mga kamay ay ang una sa limang ating pag-aaralan. Kapag nakumpleto mo na ang lahat ng ito, hindi mo lamang malalaman kung ano ang kinakailangan upang mabuhay bilang isang Kristiyano—malalaman mo rin kung paano umunlad at magpunyagi sa mga pag-aaral na ito. Marami kang matututunan at makatutulong ang mga ito na palalimin ang iyong relasyon sa Panginoong Diyos.

Makukuha mo din ang napakahalagang bagay na susi upang mabisang maisaulo ang Banal na Kasulatan. Makakamtan mo ang mga biyaya sa ilalim ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga salitang ito nabuo ang mundong ating ginagalawan. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihang magpatumba ng mga kaharian, at muling magbuhay sa mga patay. Sa katunayan, napaka-makapangyarihan ng Salita ng Diyos, hindi kailanman ito nababali, lagi itong tumutupad sa kung ano ang naitakda nitong sabihin at gawin. (Tingnan ang Isaias 55:11) Simulang kamtin ang ganitong uri ng kapangyarihan sa iyong puso at magsisimulang mabago ang iyong buong buhay. Subukan mo aking kaibigan!

Ang Patnugot,
Nakakubli kay Kristo

These resources are licensed for personal study by . Please do not distribute.
Copyright © 2024, FAST Missions, All rights reserved. WWW.FAST.ST

Kamangha-manghang Biyaya

Survival Kit > Linggo 1 > Layunin


Pangalan:                                                 Pinirmahan ni:                                       
Petsa:                                       


Ang unang Paghahanap sa Biblia ay pinamagatang Kamangha-manghang Biyaya. Basahin ang mga katanungan, hanapin ang mga berso sa Biblia, at pagkatapos sagutin ang mga tanong ayon sa iyong sariling mga salita. Tumigil sandali bago magsimula at hilingin sa Diyos na makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang Salita habang nag-aaral ka. Isipin mo itong unang Paghahanap sa Biblia bilang isang maikling pagpapakilala sa Diyos. Maaari itong magbigay sa iyo ng sariwang pananaw sa kung ano talaga Siya.

Ang iyong unang isasaulong berso ay Jeremias 31:3. Dapat natanggap mo kasama nitong librito ang isang pakete ng berso at walang lamang kard. Isulat ang berso para sa linggong ito sa isang kard at isilid ito sa iyong pakete ng berso tulad ng inilalarawan sa Susi #1. Pagkatapos, sundin ang mga mungkahi sa Susi #2 upang simulang isaulo ito. Umabot sa puntong maaari mong sabihin itong berso nang perpekto ang salita.

Basahin ang huling dalawang pahina ng libritong itong pinamagatang Mga Susi sa Pagsaulo ng Banal na Kasulatan. Doon mo matutuklasan ang aming unang dalawang sikreto sa epektibong pagsasaulo. Pagtatapos ng programang ito, ang layunin mo ay malaman ang lahat ng sampu—sa tamang pagkakasunud-sunod. Kaya simulan ang pag-aaral ng unang dalawa agad. Ang pagsasaulo ng Salita ng Diyos ay isang kapana-panabik na karanasan—handa ka na ba?


Ako'y nagagalak sa iyong salita,
na parang nakakasumpong ng malaking samsam.
Mga Awit 119:162


Kamangha-manghang Biyaya

Survival Kit > Linggo 1 > Paghahanap sa Biblia

Maligayang pagdating sa unang Paghahanap sa Biblia sa FAST Survival Kit. Ang limang mga pag-aaral sa programang ito ay tumingin sa mga pangunahing kaalaman ng buhay Kristiyano na mahalaga sa iyong pangmatagalang tagumpay at kaligayahan. Itong Paghahanap sa Biblia ay tumitingin sa kung sino talaga ang Diyos at ano ang ibig sabihin ng maging isang anak ng Diyos. Kaya magpatuloy na may panalangin sa iyong puso at magsaya.

Ang Panginoon ay napakita nang una sa akin, na nagsasabi, Oo, inibig kita ng walang hanggang pagibig: kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang-loob. Jeremias 31:3


1.

Paano ipinakikilala ng Biblia ang Diyos? Genesis 1:1In the beginning God created the heaven and the earth.2.

Paano umuugnay ang Diyos sa ating mundo ngayon?

Nehemias 9:6
Mga Panaghoy 3:22-23
Pansinin: Ang Diyos ay hindi isang higanteng tagagawa ng orasan na sinusian lang ang sansinukob pagkatapos iniwan itong mag-isang tumakbo. Sa halip, inilalarawan ng Biblia ang ating Tagalikha bilang malapit na umuugnay sa ating patuloy na pamumuhay, pinangangalagaan at binibigyan tayo ng lakas, sa araw-araw.

3.

Ano ang sinasabi sa atin ng bawat isa sa mga sumusunod na berso tungkol sa Diyos?

Mga Awit 90:21 Mga Cronica 29:11-12Mga Taga-Roma 11:33Pansinin: Ang Diyos ng Biblia ay inilalarawan na walang hanggan, pawang makapangyarihan, at sukdulang matalino. Tulad ng sinabi ni Hesus , "Sa Dios ang lahat ng mga bagay ay mangyayari" (Mateo 19:26).

4.

Ano ang natatanging bagay ang pansin ng Diyos?

Mga Awit 139:1-6Lucas 12:6-7Pansinin: Ang masigasig na kalooban ng Diyos ay nasa iyo at sa iyong buhay—katulad ng isang mapagmahal na magulang, nagbabantay, naghihintay upang humikayat at tumulong. Minsang sinabi ni Hesus, "Huwag kayong mangatakot, munting kawan; sapagka't nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian" (Lucas 12:32).

5.

Ano ang mga saloobin ng Diyos sa atin?

Jeremias 29:11Pansinin: May espesyal na plano ang Diyos para sa kaligayahan ng bawat isa sa atin at naghihintay lamang sa ating pakikipagtulungan upang maganap ito!

6.

Ano ang iminumungkahi ng mga sumusunod na berso tungkol sa plano ng Diyos para sa ating mga buhay?

Mga Awit 84:11Mga Awit 37:4Mga Taga-Roma 8:32Pansinin: Walang anuman kundi ang pinakamahusay para sa atin ang nais ng Diyos at hindi magkakait ng basbas sa mga namumuhay para sa Kanya.

7.

Paano dapat nating tugunan ang mga plano ng Diyos para sa ating buhay?


Pansinin: Ang tugon ng tao sa mga hakbangin ng Diyos kung saan Siya pinakamasisiyahan ay pananampalataya! Dapat tayong tumingin na may pag-asa sa paglalahad ng kalooban ng Diyos para sa ating buhay!

8.

Ano ang sinabi ni Hesus tungkol sa pananampalataya sa sumusunod na mga berso?

Mateo 9:29Marcos 9:23Pansinin: Tila may isang nakapailalim na batas ng sansinukob: na ang katuparan ng plano ng Diyos para sa ating buhay ay direktang konektado sa ating pananampalataya sa pag-asam ng Diyos upang gawin tayong matagumpay at masaya.

9.

Sa liwanag ng katotohanan na pinag-aralan natin sa ngayon, ano dapat ang damdamin ng ating puso? Mga Taga-Filipos 4:4

Di kapani-paniwala, di ba?Hindi ka lamang nilikha ng Diyos, kundi Siya ay may pinakamalalim na pag-ibig para sa iyo at may namamalaging kalooban sa bawat detalye ng iyong buhay. Higit pa riyan, ang Diyos ay may isang masaganang plano para sa iyong buhay na sadyang ginawa para sa iyong kaligayahan—at Siya ay nakahandang magamit ang lahat ng mga mapagkukunan ng langit upang matiyak ang katuparan ng planong iyon! Naniniwala ka ba? Sapat upang tumugon nang may pagpapasalamat at kagalakan? Kahit na ang mga bagay ay tila mapanglaw? Bakit hindi piliin ngayon upang ituloy sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos ang pinakamahusay para sa iyong buhay?Oo              Hindi

Kamangha-manghang Biyaya

Survival Kit > Linggo 1 > Mungkahing Kapaki-pakinabang

Sa mga susunod na linggo, itong FAST Survival Kit ay magpapakilala sa iyo ng sampung susi upang matagumpay na maisaulo ang Banal na Kasulatan—manggagaling mismo mula sa Biblia. Masidhi naming inirerekomenda na sundin mong mabuti ang mga prinsipyong ito lalo na sa simula. Ang pagsaulo ng Banal na Kasulatan ay di kailangang pagtuunan ng maraming oras o pagsisikap, at maaari itong mabilis na maging kagalakan at kaluguran ng iyong puso—ngunit mayroong ilang mga kapaki-pakinabang na mga prinsipyong dapat mong maunawaan. Ang unang dalawang susi ay nakalista sa ibaba:

Susi #1. Gumamit ng Mahusay na Instrumento.


Kung ang bakal ay pumurol, at hindi ihasa ninoman ang talim, marapat nga niyang gamitan ng lalong kalakasan: nguni't ang karunungan ay pinakikinabangang magturo. Ang Mangangaral 10:10

Tulad ng isang matalim na palakol na nangangailangan ng mas konting talas upang tumaga sa parehong dami ng kahoy, ang mahusay na instrumento sa pagsaulo ng Banal na Kasulatan ay maaaring magbigay sa iyo ng masmahusay na tubo sa inyong puhunang oras at pagsisikap. Siguro ang pinakamahusay na instrument ay isang maliit na pakete ng berso—na may mga kard ng berso—na madaling kumasya sa iyong bulsa. Ang mga kard at pakete ay maaaring makuha sa maraming mga tindahan ng mga Kristiyanong libro—o mula sa FAST. Dapat may isang kasama sa iyong Survival Kit.

Isulat ang mga bersong gusto mong isaulo at ang sanggunian nito sa isang panig ng isang kard ng berso, pagkatapos ang sanggunian lamang sa likod. (Makakakuha rin ng mga nakalimbag na kard ng berso mula sa FAST.) Sunod, isilid ang kard sa malinaw na bulsa na ang mga salita ng berso ang nakaharap. Kung dadalhin mo parati ang iyong pakete ng berso, maaari mong ilabas ito anumang oras na mayroon kang ilang minuto at isaulo ang isang taludtod: naglalakad sa bangketa, nag-aabang sa pagpalit ng ilaw trapiko, naghihintay sa linya, atbp. Maingat na lubusin ang mga sandali tulad nito, at magagawa mong matuto ng maraming berso nang hindi na kinakailangang magtabi ng espesyal na oras para sa pagsasaulo. Ang paglagay ng iyong pakete ng berso sa bulsa bawat umaga ay dagliang makakagawian na rin tulad ng pagdaklot ng iyong pitaka o susi.


Susi #2. Isaulo ng perpekto ang salita.


Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo, upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Dios na aking iniuutos sa inyo. Deuteronomio 4:2

Ang Salita ng Diyos ay banal, at dapat tayong maging maingat kabisaduhin ang bawat "tuldok at kudlit" nito nang wasto. Mag-ingat baka hindi mo sinasadyang dagdagan o tanggalan ang Banal na Salita ng Diyos. Mahalaga din ito sa mismong pagsasaulo ng berso. Kapag masperpektong kinabisado mo ang isang taludtod, mas matatag itong maiuukit sa iyong utak. Ang isang susunod na librito ay titingin sa kahalagahan ng pagrerepaso ng mga kakasaulong berso. Matutuklasan mong mahalagang repasuhin ang isang berso nang parehong paraan bawat pagkakataon upang makuhang pumasok ito sa loob ng iyong permanenteng alaala—kaya isaulo ito ng tama sa unang pagkakataon. Tandaan, walang pinag-iba ang pagsisikap sa pagsaulo ng tamang berso sa pagsaulo ng mali! Sa madaling salita, gawing patakaran na parating isaulo ang iyong berso nang perpekto ang salita.

Upang maisaulo ang isang berso, ulitin ang unang parirala ng berso ng ilang beses hanggang nasasabi mo na ito mula sa alaala. Pagkatapos idagdag ang susunod na parirala, sabihin ang mga ito nang magkasama hanggang sa kapwang nakapirmi na sa iyong isip. Ipagpatuloy itong gawin, isang parirala sa bawat panahon hanggang sa maaari mo nang sabihin ang buong berso nang perpekto ang salita. Maaaring kailanganing pag-aralan uli ang mga berso ng ilang mga beses sa susunod na ilang araw, ngunit sa bawat pagkakataon padali nang padali ito, at sa huli magsisimula na itong manatili sa isip. Gawin ito ng araw-araw, at pagpapalain ng Diyos ang iyong pagsusumikap.

Ikaw ay nakapagsimula nang mahusay! Subukan ang iyong pakete ng berso at aralin ang iyong unang berso. Tandaan, gamitin ang mga maliliit na ekstrang sandali sa buong araw, at kabisaduhin nang tumpak ang bawat berso. Magbabahagi kami ng higit pang mga susi sa matagumpay na pagsaulo ng Biblia sa aming susunod na librito.