<center>Panandaliang
<<Mga susi sa pagsasaulo batay sa nilalaman ng Banal na Kasulatan
Matutong punuin ang talanga ng iyong puso
Ng mga palaso mula sa Salita ng Dios

Bakit kailangang magsaulo
Paano ang mabisang pagsasaulo
Ang kapangyarihan ng pagtutulunganHatid sa inyo ng:

FAST

isang kilusang nananawagan
sa mga tao ng Dios na magbalik
sa Bibliya sa huling kapanahunan

Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa WWW.FAST.ST
 

Panandaliang Pag-aaral     

Panandaan:


Minsan ba'y ninais mong malaman kung paanong mabisang kabisaduhin ang Salita ng Dios? Na magkaroon ng dose-dosena, kahit na daan-daang mga bersikulo ng sariwa, at nasa dulo ng iyong dila? Upang mapuno ang pangatal ng iyong puso ng mga palaso mula sa Salita ng Dios—handa para magamit ng Panginoon? Maaari itong mangyari sa iyo! Libu-libo ngayon ang gumagamit sa mga simpleng mga susi ng FAST upang isaulo ang Banal na Kasulatan, at maaari mo rin itong gawin!

Ang maliit na polyetong ito ay sumasaklaw sa ilang mga mahalagang bagay: una, kung bakit dapat mong magsaulo, at pangalawa ay paano ito gawin nang may kabuluhan. Kapag natapos mo itong Panandaliang Pag-aaral sa pagsasaulo ng Bibliya, malalaman mo kung paano gamitin ng isang bunton ng berso, panatilihin ang pangmatagalang pagpapanatili ng berso, tandaan ang sanggunian, at iba pa. Malalaman mo rin kung ano marahil ang nag-iisang pinakamahalagang susi sa kasigasigan: pagtutulungan. Makikita mo pa ang ilang mungkahi kung anong mga berso ang dapat mo munang kabisaduhin! Kaya samantalahin ang pagkakataon na bukal sa iyong puso, at ang Dios ay siguradong pagpapalain ka.

Ang Patnugot,
Nakakubli kay Kristo
<

These resources are licensed for personal study by . Please do not distribute.
Copyright © 2024, FAST Missions, All rights reserved. WWW.FAST.ST


Panandaliang Pag-aaralHakbang 1: Bakit Magsasaulo?

Nang tanungin si Hesus tungkol sa pinakadakilang utos sa Kautusan, sinagot ito ni Hesus sa pamamagitan ng pagbanggit mula sa Deuteronomio 6:4-5: "Dinggin mo, O Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: At iyong iibigin ang Panginoon mong Dios ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas." Nakakabit dito ang utos sa susunod na berso: "At ang mga salitang ito, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay sasa iyong puso." Ang dakilang utos na mahalin ang Dios ay mukhang matalik na nakakabit sa utos na mahalin ang Kanyang Salita, at pirmihin ito sa ating mga puso. Mas pinahahalagahan ng mga tapat na alagad ng Dios ang Salita ng Dios kaysa sa kanilang buhay, at nagpupunyaging isulat ito sa kanilang mga puso.

Pangakong Pagsasaulo

Maraming dakilang pakinabang ang pinapangako ng Salita so mga magsasaulo ng Banal na Kasulatan: kapangyarihan sa panalangin (Juan 15:7), lakas sa pagsunod (Mga Awit 40:8), at laban sa tukso (Mga Awit 119:11), patnubay (Isaias 30:21) at karunungan (Josue 1:8), mabisang pagsaksi (I Pedro 1:23), atbp. Subalit, ang pinakaimportanteng rason sa pagsasaulo ng Banal na kasulatan sa anumang paraan ay mas dakila kaysa sa mga ito. At ito ay simple: sabi ng Dios na gawin ito! Magmuni-muni sa mga sumusunod na berso:

Deuteronomio 11:18 Kaya't inyong ilalagak itong aking mga salita sa inyong puso, at sa inyong kaluluwa; at inyong itatali na pinakatanda sa inyong kamay at magiging pinakatali sa inyong noo.

Job 22:22Receive, I pray thee, the law from his mouth, and lay up his words in thine heart. Iyong tanggapin, isinasamo ko sa iyo, ang kautusan mula sa kaniyang bibig, at ilagak mo ang kaniyang mga salita sa iyong puso.

Mga Awit 119:16,93 Ako'y magaaliw sa iyong mga palatuntunan: hindi ko kalilimutan ang iyong salita.Hindi ko kalilimutan kailan man ang mga tuntunin mo; sapagka't sa pamamagitan ng mga yaon ay binuhay mo ako.

Mga Kawikaan 4:4 At tinuruan niya ako, at nagsabi sa akin: Pigilan ng iyong puso ang aking mga salita; ingatan mo ang aking mga utos, at mabuhay ka:Mga Kawikaan 7:1,3 Anak ko ingatan mo ang aking mga salita, at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. Itali mo sa iyong mga daliri; ikintal mo sa iyong puso.

I Taga-Corinto 15:1-2 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan.

Mga Taga-Colosas 3:16 Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios.

Apocalipsis 3:10-11 Sapagka't tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok, na darating sa buong sanglibutan, upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali: panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinoman ang iyong putong.

Kita mo, ang pagsasaulo sa Banal na Kasulatan sa matagal na panahon ay nangangailangan ng pangako. Dapat disidido kang gawin ito. Nakatakda ang iyong isip tulad ng bato—makasanayan ang pagsasaulo. Pagdating ng panahon, ang pagsasaulo ng Banal na Kasulatan ay magiging “katuwaan at kagalakan” ng iyong puso (Jeremias 15:16). Ngunit hanggang magkagayon—ang pangakong ito ang hahawak sa iyo. Repasuhin ang mga berso sa itaas at itanong ang iyong sarili ng simpleng tanong na ito: Plano ba ng Dios na isaulo ang Salita niya? Plano Niya ba ang pagsasaulo ba ng Banal na Kasulatan para sa iyo? Kung gayon, may paraan para gawin ito! Tandaan, ang mga Kanyang mga atas ay tunay na magaan!Hakbang 2: Paano Magsaulo

Siguro ang pinakaepektibong paraan para makapagsaulo ng Banal na Kasulatan ay ang gumamit ng bunton ng berso. Maghanap ng may dalawang bulsa sa loob at isang malinaw na plastik na bulsa sa labas. Maaari itong balat or vinyl, pero siguraduhing maliit lamang ito upang magkasya sa iyong bulsa. Tiyakin ding may nakaimbak kang mga blankong kard ng berso. Ang mga kard at pakete ay maaaring makuha sa mga Kristianong tindahan ng libro—o sa aming Online Store sa FAST.

Isulat ang bersong nais mong isaulo at ang kanyang sanggunian sa isang panig ng kard, at ang sanggunian lamang sa likod. Susunod, isilid ang kard sa malinaw na bulsa sa labas ng iyong pakete na ang mga salita ng berso ang nakikita. King dala mo lagi ang iyong pakete, maaari mong ilabas ito kung may libre kang panahon at isaulo ang berso: habang naglalakad, nakaupo at naghihintay sa ilaw trapiko, nakapila, atbp. Lubusin ang mga sandaling ito, at makakasaulo ka ng hindi mabilang na mga berso nang di kinakailangang maglaan ng sadyang oras sa pagsasaulo. Parating gawing patakaran na isaulo ang bawat berso ng perpekto sa salita.

Ilagay ang mga kakasaulong berso sa isa sa mga panloob na bulsa. Dapat repasuhin nang madalas ang mga bagong saulong berso, at makakatulong ang palagiang pagdadala sa kanila. Maaring itago sa kabilang panloob na bulsa ang mga blankong kard ng berso, kung sakaling may mabasa or marinig kang magandang bersong nais mong isaulo. Ilabas lamang ang iyong kard at isulat ang berso.

Araw-araw na Pagrepaso
Para sa karamihan, hindi ang pagmemorya ang mahirap sa pagsasaulo ng Banal na Kasulatan kundi ang pagpapanatili nito. Makakasaulo ang karaniwang tao ng isang berso sa loob ng 10 or 20 minuto, ngunit malilimutan niya ito makalipas ang ilang araw. Di lamang ang pagmememorya ang kailangan sa matagumpay na pagsasaulo ng Banal na Kasulatan—dapat maiukit ito sa puso nang permanente. Ang sikreto ay araw-araw na pagrepaso!

Kapag naisaulo ang isang berso, lagyan ito ng petsa at isama ito sa iba pang kakasaulong mga berso sa iyong pakete. Repasuhin ang grupo ng mga bersong ito araw-araw –kung maaari sa iyong pang-umagang debosyon. Huway lumaktaw ng araw! Tingnan ang panig ng kard na may sanggunian lamang, sabihin ang berso, saka ibaliktad ang kard upang siyasatin ang iyong kawastuhan. Kapag nagrerepaso, makakatulong na ugaliing parating sabihin ang sanggunian bago at pagkatapos ng berso. Makakatulong ito upang mailapat ang sanggunian sa berso at ang berso sa sanggunian. Makalipas ang dalawang linggo, madali nang sabihin ang berso—pero huwag titigil. Aabutin ng dalawang buong buwan ang magugugol upang manatili ang berso sa iyong utak.Pagbabalik-aral
Kapag ipinahiwatig ng petsa ang berso na nakadalawang buwan na itong araw-araw ng nirerepaso, ilipat na ito sa permanenteng pagbabalik-aral na nakasalansan sa iyong tahanan. Balikan ang mga bersong ito nang kasing dalas ng kaya mo—nirerekomenda naming lingguhan muna. Kapag nakaipon ka na ng ilang daang berso, maaari mo nang ilipat ang mga pinakakilala mong berso sa isang pook para sa pangbuwanang pagbabalik-aral. Bilang tuntunin, dapat parating nirerepaso ng kahit buwanan ang lahat ng mga binabalik-aral na mga berso—upang manatiling sariwa at nasa dulo lagi ng iyong dila ang mga ito. Kung ang isang taludtod ay kinakalawang na, bigyan ito ng karagdagang pansin: ibalik lang ito sa iyong pakete kasama ng ibang bersong araw-araw mong nirerepaso ng ilang linggo.

Pansinin: Ang FAST memory Engine ay makakatulong sa pagsubaybay sa mga bersong ito at gawing automatiko/pasumala ang iyong araw-araw, lingguhan, ang buwanang pagrepaso. Tingnan sa Bible Tools sa aming website para sa karagdagang impormasyon.

Isipin...
Kung magsasaulo ka lamang ng dalawang berso sa isang linggo at gumamit ng mabisang sistema ng pagrerepaso, magkakaroon ka ng higit sa isang daang berso sa loob ng isang taon. Sa sampung taon magkakaroon ka ng higit sa isang libo! Akalain mo—isang libong berso, lahat perpektong nakaukit sa iyong isip, at nasa dulo ng iyong dila! Isipin kung paano ka magagamit ng Banal na Espiritu nang may ganyang Banal na Kasulatang nakatago sa iyong puso!

Ang susi ay hindi pagbabago-bago. Kailangan mong magtakda ng bilis at tapat itong sundin! Huwag magsaulo ng masyadong mabilis o mabagal—dalawa o tatlong berso bawat linggo lamang sa simula. At dapat kang magpunyagi sa pagrerepaso. Ang araw-araw na pagrerepaso ang maglilipat ng isang berso mula sa panandaliang alaala sa permanenteng alaala, at ang pagbabalik-aral ang magpapanatili nito, sariwa at buhay. Ang layunin, siyempre, ay hindi lang makapgsaulo ng kung ilang bilang ng berso kundi gawing pamamaraan ng pamumuhay ang pagsasaulo ng Banal na Kasulatan. Na gawin itong mahalagang bahagi ng iyong Kristiyanong karanasan. Dalawang berso bawat linggo ay maaaring maging isang libo sa loob ng sampung taon—kung ikaw ay di pabagu-bago.Hakbang 3: Ang kahalagahan ng Pagtutulungan

Sa aming karanasan, ang pinakamainam na paraan upang tulungan ang isang tao na magsimulang epektibong magsaulo ng Banal na kasulatan ay ang pagsali nila sa isang koponan. Ang pagkakaraoon ng bunton ng berso at pagkaunawa ng kahalagahan ng araw-araw na pagrepaso ay hindi sapat—kailangan ang panghimok at pananagutang makukuha lamang sa pagasasama-sama ng mga kapwa nananampalataya na nakikibahagi sa iyong nais na isilid ang Salita ng Dios sa inyong puso! Masusumpungan mo ang kapangyarihan ng maliit na pangkat ay napakaimportante sa pangmatagalang tagumpay.

Bakit ito mahalaga? Sabi sa Mga Taga-Hebreo, "mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, Ngayon; baka papagmatigasin ang sinoman sa inyo ng daya ng kasalanan: Sapagka't tayo'y nagiging kabahagi ni Cristo, kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan" (Mga Taga-Hebreo 3:13-14). Maari tayong magsimula nang mabuti ang layuning—pero madali tayong panghinaan ng loob or magambala. Nagiging masimportante pa ang panghihikayat habang lumalapit tayo sa katapusan: "At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mangaudyok sa pagiibigan at mabubuting gawa . . . kundi mangagaralan sa isa't isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw." (Mga Taga-Hebreo 10:24-25). Sa masigasig na paglalaan ng Banal na Kasulatan ng tulad ng kailangan natin sa pagtatapos na mga oras ng kasaysayang ng mundong ito—kailangan nating magsamasama!

Upang matulugnan ka sa iyong pagtatatag ng epektibong pangkat na nagsasaulo ng Banal na Kasulatan, nakabuo ang FAST ng ilang programa para sa maliliit na pangkat na dinisenyo para tulungan ka at ng mga kaibigan mong simulan ang pagsaulo ng Salita. Nirerekomenda naming magsimula sa aming Survival Kit. Kinapapalooban ng limang linggong programang ito ang Panandaliang Pag-aaral na ito at higit pa—kasama na ang aming “Sampung Susi sa Pagsasaulo ng Banal na Kasulatan” lahat ay matapat na kinuha mula sa Biblia. Malalaman mo kung paanong magnilay sa pag-aara ng Banal na Kasulatan, mamili ng bagong berso, tandaan ang mga sanggunian, panatilihin ang di pagbabago-bago sa pagsasaulo at marami pa. Ito ang aming pinakamabuting pagpapakilala sa pagsasaulo ng Salita! Mainam pa nga, subukan ang Discipleship Pack– anim na buwang pagsasaulo at pagdidisipulo. Kaya samantalahing tipunin ang ilang mga kaibigan at magsimula!